ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες αίτηση εργασίας/βιογραφικό σημείωμα

 
Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου της BAZAAR A.E. (εφεξής «Εταιρεία») υπόκειται στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, καθώς και σε όσα ειδικότερα προβλέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (δείτε αναλυτικά εδώ). Η Εταιρεία σάς γνωρίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία που εμπεριέχονται στην αίτηση εργασίας και το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε/Ε 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 
Έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση εργασίας καθώς και το βιογραφικό σας σημείωμα είτε μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bazaar-sm.gr. Με την οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας, συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβασή τους από την Εταιρεία,  ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών εντός του ίδιου Ομίλου, σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχουν κατάλληλες θέσεις εργασίας, για τις οποίες διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες. Παρακαλούμε όπως, κατά την υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού, μην κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού.
 
Σκοπός της επεξεργασίας αποτελεί η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως και ο έλεγχος αυτής, η επιλογή του υποψηφίου, η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψής του, καθώς και η επανεκτίμηση των στοιχείων του σε ύστερη χρονική στιγμή. Πριν την ολοκλήρωση της πρόσληψής σας και εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, σάς δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να προβούμε στην ενέργεια αυτή χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται εκ του νόμου (εξαιρείται η επιβεβαίωση τυχόν συστάσεων που αναφέρετε στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε). 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενάντια σε οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι αποδεκτές των δεδομένων σας είναι εξειδικευμένοι υπάλληλοι της Εταιρείας ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία, οι οποίοι και εκπαιδεύονται σταθερά αναφορικά με ζητήματα εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του υποψηφίου από την Εταιρεία, καταρτίζεται ένας φάκελος με όλες τις απαραίτητες για την εργασία του πληροφορίες, οι οποίες διατηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης και πάντοτε στα πλαίσια των επιδιωκόμενων σκοπών. Με την λύση ή λήξη της συμβατικής σχέσης, ο φάκελος διατηρείται σύμφωνα με όσα προβλέπει η πολιτική διατήρησης αρχείων της Εταιρείας και στη συνέχεια καταστρέφεται με ασφάλεια και εχεμύθεια. Τα προσωπικά δεδομένα όσων υποψηφίων δεν προσληφθούν, διατηρούνται για μία περίοδο μέγιστης διάρκειας δύο (2) ετών μετά την υποβολή τους, με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή άλλες συναφείς θέσεις εργασίας. Με την πάροδο του διαστήματος αυτού, τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο. 
 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης) αποστέλλοντας επιστολή προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας (Πειραιώς 8, 18346 Μοσχάτο) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@bazaar-sm.gr, δωρεάν εκτός εάν η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται συχνά ενέχοντας διοικητικό κόστος για την Εταιρεία, με το οποίο και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε. Κατόπιν λήψεως του σχετικού αιτήματος, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση αυτού εντός τριάντα (30) ημερών. Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).